Hopp til innhold

Om oss

Denne nettsiden synliggjør noen av Norges fremste eksempler hvor teknologi fra den norske olje- og gassnæringen brukes i andre næringer.

Dette er et samarbeid mellom petroleumsklyngene GCE NODE, GCE Ocean Technology, GCE Blue Maritime, NCE Energy Valley, Energy Transition Norway, Energi i Nord samt Offshore Norge og Innovasjon Norge.  

Innovasjon Norge
Gjennom å finansiere prosjekter og heve kompetansen hos gründere og etablert næringsliv er vi med på å skape fremtidens arbeidsplasser. Innovasjon Norge tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering. Kontorer i alle landets fylker og i rundt 30 land.  

Offshore Norge
Offshore Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Offshore Norge arbeider for å videreutvikle en konkurransedyktig olje- og gassindustri i Norge. Offshore Norge utvikler også retningslinjer for olje- og gassnæringen. 

GCE Node
Global Center of Expertise (GCE) NODE er en klynge av 100 selskaper på Sørlandet som leverer verdensledende teknologi, produkter og tjenester til den globale energi- og maritime næringen. Fokuset er å bygge kompetanse og FoU-samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere. Målene er å sikre konkurranseevnen, styrke utviklingen av nye produkter og tjenester og overføre kunnskap og teknologi til nye markeder på en bærekraftig måte. GCE NODE er en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet.

GCE Ocean Technology
GCE Ocean Technology ble etablert i 2006 i Bergen, Norge og er et bransjedrevet initiativ innen havteknologi med mer enn 120 partnere og medlemmer. Klyngen utvikler og leverer nyskapende havteknologi innen et bredt spekter av applikasjoner, inkludert: subsea olje- og gassproduksjon, marin fornybar energiproduksjon, marin matproduksjon, utforsking av marine mineralressurser. GCE Ocean Technology er en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet.

NCE Energy Valley 
Energy Valley er en teknologiklynge og Norwegian Center of Expertise (NCE) innen energiteknologi med et tyngdepunkt i hovedstadsregionen i Norge med vel 200 institusjoner og bedrifter som medlemmer. Ved å tilby infrastruktur for samarbeid, kunnskapsoverføring og ny innsikt, hjelper de medlemmene til å tilpasse seg, dra nytte av og bidra til energibransjen i omstilling. NCE Energy Valley er en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet.

GCE Blue Maritime
Den maritime klyngen på Møre er et kraftsenter for design, bygging og operasjon av avanserte fartøy til de globale havnæringene. Klyngen består av 220 bedrifter og har 13.500 ansatte. Klyngen har status som «Global Centre of Expertise» (GCE) på grunn av sin unike globale markedsposisjon og dens viktige bidrag til norsk verdiskaping. Hovedoppgaven for klyngeprogrammet GCE Blue Maritime Cluster er å legge til rette for samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter og bidra til å styrke de enkelte bedriftenes innovasjonskraft og konkurranseevne.

Energy Transition Norway
Energy Transition Norway er en energiklynge som består av over 100 aktører. Klyngen skal lede omstillingsprosesser i utvikling av lavutslipps- og fornybare energiløsninger. Kjernen i klyngens aktivitet er å iverksette innovative industrielle energiprosjekter. Klyngens ambisjon er å bringe verdensledende kompetanse og teknologimiljøer sammen for å øke innovasjonstakten i energiskiftet. Energy Transition Norway er Arena-klynge i Norwegian Innovation Clusters-programmet.

Energi i Nord
Energi i Nord er en Arena-klynge med geografisk hovednedslagsfelt i Nordland, Troms og Finnmark. Blant klyngens om lag 60 medlemmer finner vi kraftselskaper, olje- og gasselskaper, hydrogen- og ammoniakkprodusenter, teknologileverandører,  logistikkaktører, FoU-institusjoner, de nordnorske fylkeskommunene samt flere kommuner. Klyngens ambisjon er å bidra til å aksellerere energiomstillingen og å skape forretningsmuligheter for klyngens medlemmer. Klyngen jobber innenfor hele verdikjeden for energi og har fire hovedfokusområder; Hydrogenknutepunkter, Grønn luftfart, smarte energisystemer og infrastruktur for energiintensiv industri.